traducció - translate - traducción

7.2.11

VOTEM LA LLEI D'INDEPENDÈNCIA DES D'ARA MATEIX!

MOLT IMPORTANT! Demà la Mesa decideix si accepta a
tràmit la proposició de llei de la independència! Ajuda'ns a pressionar
el Parlament per a què accepti la tramitació de la llei de la
independència. Omple els camps amb les teves dades i envia aquest email a
tots els representants de la Mesa. Mobilitzem-nos per la
independència, FEM INDEPENDÈNCIA!

PODEU ENVIAR AQUESTA CARTA A TOTES I TOTS ELS MEMBRES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DES DE L'ADREÇA:


Molt Honorable Senyora Presidenta, Il.lustres Diputats i Diputades,
 

El proppassat dimecres 2 de febrer, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència va entrar al Registre del Parlament la Proposició de Llei de Declaració d'Independència, una Llei que té per objecte regular les passes que el Parlament i el Govern de Catalunya haurien de seguir per iniciar el procés d'independència i el seu reconeixement internacional, i per declarar-la.

Com a ciutadans i ciutadanes de la Nació catalana, us demanem que admeteu a tràmit aquesta Proposició de Llei. Us demanem que ho feu en coherència amb allò que ja anteriorment ha manifestat el nostre Parlament (mitjançant les resolucions Resolució 98/III, Resolució 679/V i Resolució 631/VIII). Als anys 1989, 1998 i 2010 ha declarat el Parlament que Catalunya té el dret a l'autodeterminació, i en conseqüència la Cambra ha de poder debatre i decidir sobre l'exercici d'aquest dret.

Cal tenir en compte la jurisprudència del Tribunal Constitucional Espanyol en aquesta matèria. La Interlocutòria del Tribunal Constitucional 135/2004 de 20 d'abril (ATC 135/2004, de 20 d'abril) va establir que l'eventual consideració d'inconstitucional o extralimitació competencial d'una proposta legislativa no pot impedir la seva tramitació:

"En tanto no se agote el procedimiento parlamentario iniciado con la remisión de la "Propuesta" no cabe más inconstitucionalidad, en su caso, que la que resulte de la infracción de las normas que disciplinan ese procedimiento." Les decisions de no admissió a tràmit "desnaturalizarían irremediablemente, de prosperar, los principios fundamentales de la democracia parlamentaria." "Entender otra cosa, sería desconocer la lógica del sistema democrático parlamentario, uno de cuyos fundamentos consiste en que el Parlamento es la sede natural del debate político y el Gobierno uno de los sujetos habilitados para propiciarlo. Cómo se traduzca normativamente el fruto del debate, si es que finalmente llega a traducirse en algo, es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la suerte de ningún debate, so pena de negar al Parlamento la facultad de arbitrar la discusión política en los términos que estime convenientes. So pena, en definitiva, de someter al Parlamento a tutelas inaceptables." "Decir que el contenido de la "Propuesta" es contrario al ordenamiento vigente, no es decir nada que no pueda decirse de cualquier norma que pretenda, justamente, la reforma de ese ordenamiento. Si la antijuridicidad se predicara, no ya de normas definitivamente instaladas en el ordenamiento, sino de simples proyectos de normas o, antes aún, de la sola intención de producir normas, entonces el cambio y la reforma serían literalmente imposibles." "La "Propuesta" impugnada, en tanto que iniciativa de debate parlamentario, agota todos sus efectos en esa sola condición, y, como tal, no puede ser objeto de otro juicio que el de oportunidad o conveniencia, para el que este Tribunal es manifiestamente incompetente, por estar reservado a los propios parlamentarios y, mediatamente, a sus representados."

Nosaltres, el poble, som els representats pel nostre Parlament, els titulars de la sobirania nacional que en democràcia elegim els nostres representants perquè debatin i decideixin en el nostre nom, i no per escudar-se en fal·laces excuses jurídiques que ni tan sols el Tribunal Constitucional espanyol admet com a vàlides. Serà la Mesa del nostre Parlament més restrictiva encara, més anticatalana i antidemocràtica que el Tribunal Constitucional espanyol?
Us demanem que admeteu a tràmit i per tant permeteu que al Parlament de Catalunya es pugui debatre i decidir, amb tota naturalitat i com correspon a un Parlament nacional, sobre la independència de Catalunya. No emmordasseu el nostre Parlament, fóra emmordassar el poble, fóra emmordassar Catalunya.


Share/Bookmark