traducció - translate - traducción

24.5.13

EL DRET DE PETICIÓ, PLA "B" DE L'ANC

FONT: http://www.vilaweb.cat/noticia/4117723/20130522/pla-b-lanc-sexerceix-dret-peticio.html
Què és el dret de petició?
'És un dret fonamental reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è) i  és regulat per la Llei Orgànica 4/2001. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya es pot exercir aquest dret davant el Parlament (art.60).'
Per a què serveix?
'Permet que qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, individualment o col·lectivament, es pot adreçar davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, per fer peticions sobre qualsevol assumpte o matèria que puguin afectar exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general.'
'Permet, per tant, exercir el dret a la lliure determinació, que és un dret fonamental i universal que tenen tots els pobles d’acord amb la Carta de les Nacions Unides de 1945 (Arts. 1r i 55è) i els Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, i de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Art. 1r), aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides el 16-12-1966 i vigents a Espanya des de 1977.'
Com s’exerceix?
'El dret de petició s’exerceix mitjançant un escrit o qualsevol altre mitjà, fins i tot de caràcter electrònic, que permeti acreditar-ne l’autenticitat, on ha de constar la identitat del sol·licitant, la seva nacionalitat, si és estranger, allò que es demana, el destinatari de la petició i un lloc o mitjà per rebre les notificacions. La petició ha d’anar signada i els peticionaris poden exigir la confidencialitat de les seves dades. Poden signar-la els ciutadans majors de 16 anys i també els estrangers.'
Em pot perjudicar?
'L’exercici del dret de petició no pot derivar en cap perjudici per al peticionari ja que els mecanismes democràtics permetent que tot es pugui demanar, analitzar i debatre en llibertat.'
Per què exerceixo el dret de petició?
'Per demanar al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 31 de maig de 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti as ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta vinculant o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable (“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014.'
No és il·legal la declaració d’independència?
'A petició de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el Tribunal Internacional de Justícia de la Haia va concloure que una declaració unilateral d’independència no vulnera cap norma aplicable del dret internacional (Opinió consultiva de 26 de juliol de 2010).'
'Per tant, una de les possibilitats de l’exercici del dret a la lliure determinació dels pobles és mitjançant la declaració unilateral d’independència per part dels representants electes del poble que es vol autodeterminar.'
Com es tramita el dret de petició?
'Serà el Parlament de Catalunya mitjançant la Comissió de Peticions el que haurà de donar tràmit a les peticions que es presentin i de notificar la resposta en el termini de tres mesos des de la seva presentació.'
Quin és el paper de l’ANC?
'L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament al Parlament de Catalunya i/o als organismes, institucions i/o tribunals internacionals, i/o als representants electes del poble de Catalunya.'
'La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació.'
'Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.'

El pla B de l'ANC: Què és i com s'exerceix el 'dret de petició'?

Promou que els catalans demanin al Parlament una declaració d'independència fent ús del dret de petició
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha donat el tret de sortida a una campanya que promou que els catalans demanin al Parlament que esgoti totes les vies per celebrar la consulta i que, en cas que aquesta no s'autoritzi o que l'Estat no accepti el resultat, declari unilateralment la independència. La iniciativa es basa en el dret de petició que reconeix la legislació catalana, espanyola i internacional i que permet als ciutadans demanar a qualsevol administració que actuï en una matèria que afecta el seu interès o el del conjunt de la societat i que s'ha legislat.
Segons la presidenta de l'ANC, Carme Forcadell, la campanya busca que la societat civil acompanyi i comprometi el govern i el parlament en el procés del dret a decidir.
En el mateix moment en què a la cambra catalana s'iniciava el tràmit parlamentari de la llei de consultes, l'Assemblea Nacional Catalana ha presentat i donat el tret de sortida a l'eina que ha dissenyat per "ajudar" i posar el seu gra de sorra perquè es pugui portar a terme la consulta. Es tracta de la campanya 'Signa un vot per la independència', a través de la qual s'anima als catalans a exercir el seu dret de petició davant el Parlament. La petició concreta no és altra que instar la cambra catalana a esgotar totes les vies per fer possible la celebració de la consulta no més tard del 31 de maig del 2014. A més, s'insta els representants electes catalans a que, en cas que aquesta fracassi perquè el govern espanyol no l'autoritzi o no accepti els resultats, declarin unilateralment la independència de Catalunya.


Aquesta darrera petició s'adreça no només als diputats al Parlament, sinó també als diputats i senadors a les Corts espanyoles i als alcaldes i regidors dels municipis catalans. Segons Agustí Carles, membre de la sectorial de juristes de l'ANC, s'ha fet així perquè no es pot descartar, segons ell, que l'Estat suspengui l'autonomia catalana i, en aquest cas, el Parlament no tindria competències però els representants legals dels catalans continuarien sent-ho.

La recollida de signatures s'ha iniciat aquest mateix dimecres i ha estat la pròpia Forcadell qui l'ha inaugurat en el mateix acte de presentació. Podran signar -només presencialment- majors de 16 anys i tant catalans com espanyols i estrangers. El paper de l'ANC serà únicament fer de dipositària i fer arribar totes les peticions el mateix dia al Parlament. Segons els responsables de la campanya, no s'ha previst una data de presentació de les signatures perquè aquesta és només una eina que es farà servir en cas que la llei de consultes no tiri endavant o que el govern espanyol no accepti els resultats de la consulta. 

Carles ha explicat que el dret de petició està reconegut a la legislació catalana, espanyola i internacional. En el cas català, el Parlament ha de tramitar la petició a través de la comissió de peticions i donar una resposta en el termini de tres mesos a partir de la presentació. 

Forcadell ha remarcat que, amb aquesta campanya, l'ANC pretén que la societat civil participi del procés pel dret a decidir. L'objectiu últim, segons ha explicat, és que els catalans donin suport al Govern i el Parlament,"que ja estan fent la seva feina", ha declarat. A més, l'eina pot servir per comprometre al poder executiu i legislatiu amb la celebració de la consulta perquè posa una data clara. 

La campanya es finançarà amb les aportacions dels mateixos signants, que, aportaran simbòlicament un euro. Amb aquests recursos també es finançarà una altra pota de la campanya, que té un caràcter internacional. Amb el nom de 'From Catalonia to the world', la iniciativa persegueix l'elaboració d'un argumentari que es pugui fer arribar a personalitats influents a nivell internacional que ajudin en aquest procés. Els responsables de la campanya han explicat que l¡objectiu és fer extensiu al món el coneixement de Catalunya "i la seva voluntat de ser independenti", informar al voltant de la demanda de l'autodeterminació i "denunciar la situació de setge a la què l'Estat sotmet Catalunya".
Share/Bookmark