traducció - translate - traducción

21.1.12

EL LINGÜICIDI A BALEARS - EL NOM DELS BOTXINS


ELS NOMS DELS BOTXINS
Eina preferida per acabar amb la llengua.
A les Illes Balears el Partido Popular, hereu del franquisme i guanyador de les eleccions autonòmiques i municipals del maig de 2011, ha iniciat una política decididament encaminada a l’exterminació de la llengua catalana i de la cultura pròpia de les Illes. A final de 2011, només amb mig any de govern:
  • ja havia eliminat TV de Mallorca i Ona Mallorca, emissores que, per televisió i per ràdio, emetien en llengua catalana;
  • havia eliminat totes les ajudes a la premsa en català i a les activitats de promoció de la llengua catalana;
  • havia eliminat (o estava a punt de fer-ho) els requisits de coneixement de la llengua catalana per a accedir a la funció pública i per a promocionar-s’hi;
  • planejava canviar la Llei de Normalització Lingüística per a fer del català una llengua absolutament prescindible;
  • havia eliminat les pel·lícules en català de la televisió autonòmica IB3;
  • havia decidit canviar el nom oficial de Palma en el servil Palma de Mallorca (motivat per la referència al marc geogràfic espanyol);
  • havia intentat canviar el nom de Maó en Mahó-Mahón;
  • havia anunciat la supressió del decret que exigeix un mínim d’ensenyament en català del 50 % a tots els centres escolars de les Illes;
  • havia disposat que a partir del curs 2012-2013 els pares hauran de triar en quina llengua (català o castellà) faran els seus fills l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura;
  • havia instituït els premis literaris Ciutat de Palma com a premis bilingües...
El Partido Popular vol fer desaparèixer tots els senyals d’identitat dels naturals de les Illes Balears, perquè aquestes restin definitivament una dòcil província més de l’Imperi Espanyol, i per a fer-ho ha d’anul·lar al màxim la presència de la llengua catalana a la societat perquè esdevengui inútil. Però totes aquestes mesures (i les que vindran) no s’han pres casualment ni han sorgit del no res. Els responsables de totes aquestes mesures tenen nom, i és bo que la gent sàpiga qui són els qui han començat (activament, prenent les disposicions necessàries, o passivament, aplaudint-les i aprovant-les) el pla executiu per a matar la llengua catalana a les Balears. A continuació teniu els noms dels principals botxins que ens volen exterminar. Hi podrien ser tots els regidors populars de tots els ajuntaments (perquè tots estan d’acord amb aquesta actuació; no n’hi ha hagut ni un que se n’hagi desmarcat públicament), però la llista seria massa llarga. Cadascú que hi afegeixi els del seu poble. Que la indignitat acompanyi per a sempre tota aquesta guarda de renegats i de forasters que odien L’ÚNICA LLENGUA PRÒPIA DE LES ILLES BALEARS, LA CATALANA. (N’hi ha que surten a més d’una llista. Com que els agrada tant acaparar càrrecs d’on poder xuclar...)


BOTXINS DE LA LLENGUA CATALANA A LES BALEARS:


Cap Suprem dels botxins:

President del Govern d’Espanya i President del Partido Popular:

 Mariano Rajoy Brey


Executor principal de la política d’exterminació de la llengua catalana a les Balears:

President del Govern de les Illes Balears:

José Ramón Bauzá Díaz

Principals còmplices en la política d’exterminació de la llengua catalana a les Balears:


Diputats i Senadors a les Corts espanyoles:

Miquel Ramis
Enrique Fajarnés
Joan Carles Grau
Isabel Borrego
Mariona Ares
Llorenç Bosch
Gari Durán
José Sala
Joana F. Pons
José Mª Rodríguez


Delegat del Govern Espanyol a les Illes Balears:
José Mª Rodríguez Barberá


Diputada al Parlament Europeu:

Rosa Estarás Ferragut
Consellers del Govern de les Illes Balears:

José Ignacio Aguiló Fuster - Vicepresident del Govern de les Illes Balears
Antonio Gómez Pérez - Conseller de Presidència
Rafael Àngel Bosch i Sans - Conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Carlos Delgado Truyols - Conseller de Turisme i Esports
Carmen Castro Gandasegui - Consellera de Salut, Família i Benestar Social
Gabriel Company Bauzá - Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
José Simón Gornés Hachero - Conseller d'Administracions Públiques

Diputats del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger
Ana Maria Aguiló i Garcías
Maria José Bauzá i Alonso
Rosa Maria Bauzá i Colom
José Ramón Bauzá i Díaz
Lourdes Bosch i Acarreta
Margalida Cabrer i González
José María Camps i Buenaventura
Antoni Camps i Casasnovas
Margarita Durán i Cladera
Jaime Fernández i Juan
Óscar Fidalgo i Bestard
Llorenç S. Galmés i Verger
Miquel Àngel Jerez i Juan
Eulàlia E. Llufriu i Esteva
Maria Virtudes Marí i Ferrer
Gabriel José Martí i Ballester
Francisco Mercadal i Alabern
Manuel José Monerris i Barberá
Catalina Palau i Costa
Pere Palau i Torres
Antoni Pastor i Cabrer
María Asunción Pons i Fullana
Margarita Prohens i Rigo
Pere Rotger i Llabrés
Fernando Rubio i Aguilo
Maria Salom i Coll
Alejandro Sanz i Benejam
Margalida Serra i Cabanellas
Vicent Serra i Ferrer
Misericordia Sugrañes i Barenys
Santiago Tadeo i Florit
Carolina Torres i Cabañero
Josep Torres i Cardona
Antònia Vallés i Ramis
Carlos Luís Veramendi i Mestre


Consellers de Mallorca:

Maria Salom i Mateo Isern

Maria Salom (Presidenta)
Joan Rotger
Catalina Cirer
Antoni Mesquida
Catalina Soler Torres 
Miquel Vidal Vidal
Margalida Roig
Jaume Crespí
Bernardí Coll
Antònia Roca
Antonio Llamas
Magdalena García
Josep Oliver
Isabel Llinàs
Bernat Roig
Margalida Ginard
Antoni Mulet
Coloma Terrassa
Jeroni Salom


Consellers de Menorca:

José Ignacio Aguiló i Santiago TadeoSantiago Tadeo Florit (President)
Pilar Pons Faner
Luís Alejandre Sintes
Joan Josep Pons Anglada
Salomé Cabrera Roselló
Aurora Herráiz Águila
Fernando Villalonga Bordes
María Nieves Baillo Vadell
Cristóbal Huguet Sintes


Consellers d’Eivissa:Vicent Serra Ferrer (President)
Mariano Juan Guasch
Antonio Marí Marí
Josefa Costa Ramón
Carmen Domínguez Arellano
Vicente Roig Tur
Carmen Ferrer Torres
Josefa Costa Costa
Rafael Triguero Costa
Mercedes Prats Serra
Alex Minchiotti Fàbregas

Directors Generals (o càrrecs més o menys equivalents) del Govern:

Javier Fons Recuenco – Director del Gabinet de Presidència
Isabel Maria Serna Benbassat – Secretària General
Antoni Costa Costa - Director General de Pressuposts i Finançament
José Vicente Marí Bosó - Director General del Tresor i Política Financera
Maria Teresa Palmer Tous - Directora General d'Economia i Estadístiques
César Nuño Pacheco Cifuentes - Director General de Comerç i Empresa
Antonio Jorge Mateos Sastre - Director General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic
Juana María Camps Bosch - Directora General de Treball i Salut Laboral
María Marqués Caldentey - Interventora General de la Caib
Justo Alberto Roibal Hernández - Director de l’Agència Tributària Illes Balears (ATIB)
Teresa Palmer Tous – Directora de l’Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Miguel Bernat Bosch Balears - Director d’Innovació Telemàtica, Sa (BITEL, Sa)
Miguel Bernat Bosch - President de la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
Catalina Ferrer i Bover - Secretària General de la Conselleria de Presidència
María Magdalena Jover Casasnovas - Directora General de Coordinació del Govern
Antònia Maria Estarellas Torrens - Directora General de Cooperació i Immigració
María del Carmen Lliteras Arañó - Directora General de Relacions Institucionals i Acció Exterior
Sra. Antònia Perelló Jorquera - Directora de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma
Salvadora Ginard Martínez - Secretària General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
María de las Mercedes Celeste Palmero - Directora General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
Margalida G. Pizà Ginard - Directora General de Recursos Humans
Onofre Ferrer Riera - Director General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional
Miguel José Deyá Bauzá - Director General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
Isabel Cerdá Moragues - Directora General de Cultura i Joventut
Francesca Ramis Pons – Directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Cristòfol Vidal - Director de l’Institut d'Estudis Baleàrics
Maria José Frau Marí - Directora de l’Institut Balear de la Joventut
Isabel Bonet – Presidenta de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
Antoni Vera Alemany – Gerent del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears
Marcelino Minaya – Gerent del Consorci per a la Música de les Illes Balears Orquesta Simfònica de les Illes Balears 'Ciutat de Palma'
Joan Ramis – Gerent del Consorci Castell de Sant Carles
Joaquín Legaza Cotayna - Secretària General de la Conselleria de Turisme
Jaime Martínez Llabrés - Director General de Turisme
Francisco Javier Morente López - Director General d'Esports
José Marcial Rodríguez Díaz - Director de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB)
Daniel Ramis Melero - Director de Ports de les Illes Balears
Antoni Fuster Zanoguera – President de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport)
Jaume Thomás Calafat – Gerent del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE)
José Luis Mateo – Gerent del Consorci Escola d'Hoteleria
Álvaro Gijón Carrasco – Gerent del Consorci per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma
Andreu Villalonga Simonet – Gerent del Consorci del Velòdrom de Palma
Ignacio Jiménez Artacho – Director de Palau de Congressos de Palma, Sa
Lucía Matías Bermejo - Secretària General de la Conselleria de Sanitat
Federico Antonio Sbert Muntaner - Director General de Salut Pública i Consum
Margarita Ferrando Barceló - Directora General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
Martí Sansaloni Oliver - Director General de Gestió Econòmica i Farmàcia
Maria del Pilar Sánchez-Cuenca - Defensora Dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic
Juan José Bestard Perelló - Director del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)
Luis Clar - Director de la Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
Manuela Meseguer Barrios - Directora de l’Institut Balear de la Dona
Javier Ureña Morales – President de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Apol·lònia Socias Socias – Presidenta de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel
Javier Ureña Morales – Gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Concepción Sartorio Acosta  - Secretària General de la Conselleria d’Agricultura
Lorenzo Rigo Rigo - Secretari General Adjunt de la Conselleria d’Agricultura
Margaret Mercadal Camps - Directora General de Medi Rural i Marí
Salvador Padrosa Payeras - Director General de Recursos Hídrics
Joan Mesquida Sampol - Director General d'Ordenació del Territori
Neus Lliteras Reche - Directora General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
María José Marco Landazábal - Directora General d'Arquitectura i Habitatge
Juan Salvador Iriarte - Director General de Transports
Eduardo Parga - Director de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Jaume Ferriol - Director de l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (abaqua)
María Magdalena Servalls – Directora dels Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears S.A. (SITIBSA)
José Ramón Orta - Director dels Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
José María Vicente Martorell – Director d’Espais de Natura Balear
Joan Simonet Pons - Director del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Margarita Rubí – Directora de Serveis Millora Agrària (SEMILLA)
Roberto Maria Cayuela Rexach - Director de l’Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Jose Carlos Caballero Rubiato - Director de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
Óscar Juan Lladó Arrieta - Secretari General de la Conselleria d’Administracions Públiques
M. Nuria Riera Martos - Directora General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
Isabel Febrer Gelabert - Directora General d'Interior, Emergències i Justícia
Ana María García Serrano - Directora General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques
Sergi Torrandell Gornés - Director de l’Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Jaume Servera Esteva - Director de Gestió d'Emergències de les Illes Balears, Sau (GEIBSAU)
Clara M. del Moral Torres – Directora de Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, Sa (PROCAIBSA)


Regidors de l’Ajuntament de Palma:

Mateo Isern Estela (Batle)
Alvaro L.Gijón Carrasco
Sandra Fernandez Herranz
Julio Martínez Galiano
Irene San Gil López-Quesada
Sebastià Sansó Bonet
Andrés Garau Garau
Jesús Valls Flores
Fernando Gilet Sancenon
Guillermo Navarro Garau
Gabriel Vallejo Gomila
Ana M. Ferriol Font
Belen Soto Mateu
Antonia Fornari Thomas
Joan Pau Reus Frontera
Rosa Llobera Gili
Esperanza Crespí Pibernat

Regidors de l’Ajuntament de Maó:

Águeda Reynés Calvache (Batlessa)
Salvador Botella Mantolán
Ana Lía Noval García
Mateo Ainsa Coll
Elisa Mus Gil
Vanesa Contreras Hormigo
Francisco Pons Olives
Simón Gornés Hachero
Manuel  Corral Rosado
Alejandro Sanz Benejam
Begoña Jusué Hernández
José Escudero Gomila
Carmen Moya Riera

Regidors de l’Ajuntament d’Eivissa:

Marienna Sánchez-Jauregui Martinez (Batlessa)
Juan Daura Escandell
Catalina Sansano Costa
Maria Del Pilar Marí Torres
Juan Mayans Cruz
Maria Del Mar Sánchez Gutierrez
Miriam Valladolid Portas
Ignacio Rodrigo Mateo
Alejandro Marí Ferrer
Raimundo Prats Ramos
Constantino Larroda Azcoitia

Share/Bookmark