traducció - translate - traducción

16.9.18

Victòria! Feu efectiu el meu vot!

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial
Presenta al registre de la Generalitat una reclamació exigint als nostres representants que facin efectius els vots del primer d’octubreratificats a les eleccions del 21 de desembre. Aquesta acció esdevindrà una eina de gran valor, que té un efecte real i que vol anar més enllà d’una protesta simbòlica.  Sense haver de demanar permís a ningú, la reclamació lliurada al registre i degudament segellada serà la forma més eficaç de  poder comptabilitzar quants ciutadans estem a favor de la independència, atès que el primer d’octubre els cossos policials van robar-nos  paperetes i urnes i mai el recompte va poder ser real.
Tots els ciutadans poden participar reclamant el seu vot al registre de la Generalitat, del Parlament, d’una administració pública catalana, d’un ajuntament concertat de Catalunya o telemàticament.  Tenim 70 escons ‒majoria absoluta‒ per a la Independència i exigim que es materialitzi el mandat de les urnes.
Participem-hi massivament; presentem la nostra reclamació i fem saber als nostres representants (deixant-ne constància oficial escrita) que no ens aturarem fins a la Victòria.  El referèndum pactat amb el nostre govern ja es va fer i el vam guanyar.

INSTRUCCIONS

Atenció: En ambdós casos és molt important que conserveu la referència de l’assentament de registre! És el resguard de la vostra reclamació, del vostre vot! Amb el número de registre i el vostre DNI, el govern, si vol, pot comptabilitzar les reclamacions de vot. 
Si ho desitgeu, podeu ajudar-nos a fer el nostre recompte a Comptem-nos! 
PRESENCIALMENT
Heu de baixar el document de reclamació del vot, imprimir-ne un parell de còpies, posar les dades que us demanen la data, i signar la reclamació.
Qui presenta el document, que no cal que en sigui l’autor necessàriament.  És a dir, que si no podeu anar-hi, una altra persona pot fer la gestió en nom vostre.
Podeu presentar el document de reclamació en els registres de la Generalitat de Catalunya  a qualsevol oficina dels departaments de l’Administració de la Generalitat,  al Parlament, els ajuntaments, els consells comarcals, els comissionats, les delegacions territorials, les direccions generals i els òrgans que hi estiguin assimilats, així com les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de l’Administració de la Generalitat que actuen com a finestreta única de la Generalitat.
Al registre del Parlament o de les altres administracions us poden demanar que ompliu una instància de sol·licitud de tramesa de documentació. És la seva obligació facilitar-vos-laFeu valdre els vostres drets.
Quan lliureu la documentació, registraran la nostra reclamació, posaran data d’entrada i un segell amb un número de registre i us retornaran una còpia amb el número d’assentament que haurem de guardarperquè serà una eina única per aconseguir la Independència.
Podeu consultar les oficines que teniu a l’abast i els horaris dels registres a:
DIGITALMENT – SEU ELECTRÒNICA
Heu de baixar el document de reclamació del vot posar les dades que us demanen la data signar  la reclamació i digitalitzar-lo.
Podeu presentar el document a la Seu Electrónica de la Generalitat de Catalunya com a Petició Genèrica, seguint aquesta ruta: Inici Tràmits >Tràmits per temes >Petició genèrica.
La petició genèrica es pot presentar en qualsevol moment. La sol·licitud es pot presentar amb signatura electrònica o sense . En cas que es presenti sense signar, l’Administració pot requerir a la persona sol·licitant la verificació de les dades informades.
Haureu de descarregar-vos un formulari de sol·licitud, omplir els camps amb les vostres dades personlas i adjuntar la Reclamació de Vot digitalitzada. En el formulari de sol·licitud haureu d’indicar el Motiu de la petició que podeu copiar d’aquí:
Assumpte: Reclamació de vot
Exposo: Que vaig votar sí al referèndum del primer d’octubre de 2017
Que el 21 de desembre del mateix any, vaig votar un partit independentista
Per la qual cosa

Sol·licito: Que, atesos els resultats tant del referèndum (90,18% de sís) com de les eleccions més amunt esmentades (majoria absoluta amb 70 escons) es reconegui el valor del meu vot, i es faci efectiva la declaració d’Independència de Catalunya.
Departament: Departament de la Presidència
Un cop presentada la petició, el Registre general electrònic emet automàticament un rebut de presentació consistent en un full d’acusament de rebuda de la documentació i una còpia de l’escrit. El full d’acusament de rebuda, inclou la referència de l’assentament de registre i la data oficial en què s’ha presentat la documentació. Guardeu aquesta referència perquè és una eina única per assolir la independència.
Les peticions s’adreçaran automàticament al departament que s’indiqui (o a l’òrgan competent en cas que s’hagi triat una temàtica). En el cas que la persona sol·licitant no hagi triat correctament la temàtica o el departament destinatari, el primer registre que rebi la documentació la trametrà a l’òrgan competent.
Es pot consultar l’estat de la tramitació al servei La meva carpeta.

Document de reclamació del vot

Baixeu-vos les dues còpies de la reclamació aquí: Reclamació del vot en pdf (2 còpies)
Atenció: si aneu al registre del Parlament us demanaran que prèviament ompliu una instància que us han de facilitar allà. En aquest enllaç us podeu baixar les dues còpies de la reclamació i la instància Reclamació del vot per presentar al Parlament.

Comptem-nos!

Font: Victòria

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

Share/Bookmark