traducció - translate - traducción

19.11.15

LA DEMANDA CONTRA "MANOS LÍMPIAS" SEGUEIX ENDAVANT - FULL DE RUTA


Encara sou a temps de signar, si ho voleu fer, ahttps://t.co/IgBU7ZDjGC19 nov. 2015 —

Malgrat que tant Drets.cat com Juristes per la Independència no han respost a la meva demanda d'assessorament, aquest l'he pogut trobar a través del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats. Així doncs el meu agraïment.


Com que venen eleccions i el soroll mediàtic serà intens, he previst lliurar la demanda davant la Fiscalia el dia 7 de gener, com a regal de reis.Cas que la fiscalia no acceptés a tràmit la demanda, encara queda la possibilitat de recórrer a la justícia ordinària, cosa que faré sens dubte. Sobretot respecte per les més de 10.000 signatures. Respecte i agraïment. El text de la demanda encara està en procés de redactat, però un resum de en què es fonamenta podria ser el següent:TERCER.- Fets que motiven la denuncia
Es parteix de la base que el sindicalisme o moviment sindical fa referència al conjunt d’actuacions dutes a terme pels treballadors i treballadores organitzats en sindicats, que tenen per objectius la millora de la qualitat de les condicions de vida laborals, constituint una de les bases de la vida social.
Els sindicats són, o haurien de ser, associacions permanents i autònomes, sense ànim de lucre, de treballadors i treballadores per compte d’altre i propi, amb l’objectiu bàsic de defensar i millorar les seves condicions laborals mitjançant la negociació col·lectiva i la participació EN institucions de caràcter sociolaboral. El Sindicat té personalitat jurídica i per a constituir-lo no hi interfereix la voluntat de l’Estat, sinó d’una normativa pròpia, ni reparteix els beneficis entre els seus associats, en tot cas els derivats de la seva pròpia finalitat. Les normes relatives a la representació dels treballadors pels sindicats es recullen com un dret fonamental a l’article 28 de la Constitució Espanyola que més tard es va desenvolupar a través de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) 11/1985 del 2 d’agost.

El dret a la llibertat Sindical es manifesta en aquests drets: 
 Lliure sindicació, és a dir, que es pot crear o extingir l’activitat de sindicats de forma democràtica, sense que calgui cap autorització.
 Lliure afiliació o separació d’un treballador, és a dir, que els treballadors no poden ser obligats a pertànyer a un sindicat.
 Lliure elecció dels representants sindicals.
 El dret a l’activitat sindical.

Els sindicats aconsegueixen la representativitat sindical a través de les eleccions a representants dels treballadors que es realitzen a les empreses o centres de treball. Els delegats de personal i els membres del comitè d’empresa són representants dels treballadors escollits per ells de forma lliure, secreta i directa, que tenen com a funció essencial defensar els interessos dels treballadors dintre de l’empresa.
Els sindicats ofereixen una sèrie de serveis, que es poden consultar a les pàgines web dels mateixos. En general ofereixen: Defensa del treballador en el cas dels sindicats, amb diver-sos serveis jurídics, assessorament, etc.
 Informació: En cada cas es facilita informació sobre borses de treball, models de contractació, diferents convenis, notícies sindicals, etc.
 Beneficis i descomptes. Diferents en cada cas, s’ofereixen a les persones afiliades als serveis dels sindicats.
 Formació. Ofereixen cursos gratuïts per persones aturades, treballadors en actiu i treballadors autònoms.Consultat el web del Sindicat Manos Límpias, no hem trobat rastre de cap ni una de les consideracions pròpies d’un sindicat. Cap rastre de la defensa dels treballadors, ni de serveis jurídics, ni borses de treball o convocatòria d’oposicions, que seria d’esperar tractant-se d’un sindicat de funcionaris; tampoc hem trobat al web, ni en l’apartat de visitants externs del web, ni en l’apartat de persones registrades al web, cap informació sobre actes de reunions dels òrgans de govern, convocatòries a assemblees ordinàries o extraordinàries, cap referència a negociacions, acords presos, accions ni participació d’elements d’acció sindical.
De la mateixa manera enlloc del web hi consta un estat de les finances, on es retin comptes del deure i l’haver, finançament, subvencions, despeses, inversions, quotes dels afiliats i afiliades, patrimoni... De fet només hi consta informació sobre la que sembla ser l’activitat principal, per única, del sindicat: Obrir processos davant diversos estaments judicials, querelles, demandes, denúncies, sol·licituds i actes de desgravi.

Tot plegat porta a pensar si es podria donar el cas que ens trobéssim davant d’un frau sindical per part de Manos Límpias, que, emparada per la protecció legal que correspon a les associacions sense afany de lucre, fessin un us fraudulent de la condició de sindicat, destinant aquest a uns usos diferents dels previstos per la llei i les normatives vigents.

En tot cas no correspon a qui signa la denúncia emprendre cap més acció que la de posar-ho en coneixement d’aquesta fiscalia perquè actuï segons el seu criteri i d’acord amb la legislació que pertoqui.

Continuara...

Gràcies a totes i a tots
Quico Romeu
ppccena@gmail.com i qrpremsa@gmail.com
Share/Bookmark